Afspraak, vraag of probleem?
1 van de 10 beste cosmetische artsen volgens de laatste test van de consumentenbond.

Algemene voorwaarden van Albatros Health Services BV / Praktijk voor Injectables, Kopenhagenstraat 5 6135 LL Sittard te Sittard en de daaraan verbonden al dan niet vrijgevestigde medici en cosmetische consulenten per 01-11-2013. Praktijk voor Injectables is gevestigd aan de Kopenhagenstraat 5 6135 LL te Sittard. Praktijk voor Injectables staat als Albatros Health Services BV ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70305951.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Praktijk voor Injectables en door de daar aan verbonden al dan niet vrijgevestigde medici en cosmetische consulenten, met cliënten gesloten behandelingsovereenkomsten, voor zover deze werkzaamheden binnen het kader van de kliniek worden uitgeoefend. Op verzoek van de cliënt zijn de algemene voorwaarden te allen tijde verkrijgbaar en worden zij desgewenst kosteloos aan hem toegezonden.

Algemene voorwaarden:
1. Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Praktijk voor Injectables: Praktijk voor Injectables te Sittard Veldhoven Nijmegen en Enschede en/of de daarin werkzame vrijgevestigd medici. Behandelingsovereenkomst: alle door de Praktijk voor Injectables met een cliënt gesloten overeenkomsten betreffende een behandeling. Cliënt: de wederpartij van de Praktijk voor Injectables bij het aangaan van een overeenkomst . Behandeling: alle medische en cosmetische behandelingen die in de Praktijk voor Injectables worden uitgeoefend.

2. Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien het Praktijk voor Injectables daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. De cliënt doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar Algemene Voorwaarden.

3. Alle behandelingen uitgevoerd door medici vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De arts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

4. De cosmetische consulenten hebben een inspanningsverbintenis om de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en hebben geen resultaatverbintenis.

5. Praktijk voor Injectables zal de behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Praktijk voor Injectables heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Praktijk voor Injectables hoeft daarvoor geen toestemming van cliënt te verkrijgen.

6. Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien het Praktijk voor Injectables daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

7. Praktijk voor Injectables is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan Praktijk voor Injectables door cliënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Praktijk voor Injectables is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische of presentatiedoeleinden. Praktijk voor Injectables zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele cliënt.

8. Praktijk voor Injectables is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de eigendommen van de cliënten. De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.

9. Consultatieafspraken worden door cliënt vooruit te worden betaald. Indien het consult 48 uur of korter en behandelafspraken die 5 werkdagen of korter, voor de betreffende afspraak worden afgezegd, worden het door de cliënt betaalde bedrag niet gerestitueerd. Indien cliënt niet vooruit heeft betaald, kunnen door de Praktijk voor Injectables bij de patiënt in rekening worden gebracht. Behoudens tegenbewijs strekt in deze de Praktijk voor Injectables administratie tot het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was. Bij verzuim van een consultafspraak wordt 100% van het daarvoor geldende tarief in rekening gebracht. Bij verzuim van een behandeling wordt een bedrag van € 30 per gereserveerd half uur in rekening gebracht. Bij verzuim van cliënten, die een via een voucher of coupon recht op een behandelovereenkomst hebben verkregen, vervalt het recht op behandeling zonder enig restitutie van de kosten voor het verkrijgen van de voucher of coupon. Bij de alle overige behandelingen wordt 50% van het daarvoor geldende tarief in rekening gebracht.

10. Omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen en die niet aan Praktijk voor Injectables zijn toe te rekenen. Hieronder vallen onder andere: stakingen in andere bedrijven; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Praktijk voor Injectables; een onvoorzienbaar tekort aan personeel; een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen en/of andere benodigde zaken of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan Praktijk voor Injectables afhankelijk is; algemene vervoersproblemen en/of, het uitvallen en of wijzigen van vluchten. Deze omstandigheden gelden als voorbeeld van overmacht, voor zover zij de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken. Als een omstandigheid intreedt, nadat Praktijk voor Injectables haar verplichtingen uit de opdracht al had moeten nakomen, heeft Praktijk voor Injectables nog steeds het recht zich op overmacht te beroepen. In de periode van overmacht worden de verplichtingen van Praktijk voor Injectables opgeschort. Als die periode langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Als Praktijk voor Injectables op het moment van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft zij het recht het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Hetzelfde geldt indien Praktijk voor Injectables slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen. Cliënt is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke opdracht betrof. Deze bepaling geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel van de opdracht geen zelfstandige waarde heeft.

11. De cliënt geeft de hulpverlener, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs indien daar om gevraagd wordt. Elke cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van de Praktijk voor Injectables te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een patiënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is de Praktijk voor Injectables gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.

12. Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens de Praktijk voor Injectables of haar medewerkers of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens medecliënten.

13. Betaling van de behandeling dient vooraf te geschieden. De cliënt is gehouden deze op het moment van boeking te voldoen via iDeal of PayPal indien de boeking via www.praktijkvoorinjectables.nl wordt gedaan. Indien cliënt niet kan betalen via iDeal of PayPay kan er telefonisch een afspraak worden gemaakt en de betaling kan middels een bankoverschrijving worden voldaan. De betaling moet minimaal 48 uur voorafgaande aan de afspraak op de bankrekening van de Praktijk voor Injectables zijn bijgeschreven. Eventuele bijdrage vanuit de zorgverzekeraars in de behandeling dient cliënt zelf terug te vragen. Praktijk voor Injectables heeft zowel voor het begin van de behandeling als tussentijds het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat cliënt de verschuldigde vooruitbetaling aan Praktijk voor Injectables heeft gedaan.

14. Pas nadat vooruitbetaling conform het vorige lid is ontvangen zal tot daadwerkelijke behandeling worden overgegaan. Praktijk voor Injectables heeft zowel voor het begin van de behandeling als tussentijds het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat cliënt de verschuldigde vooruitbetaling aan Praktijk voor Injectables heeft gedaan.

15. Door het enkele feit dat de Praktijk voor Injectables op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking heeft gekregen over het volledige bedrag van de factuur, is de cliënt zonder enige kennisgeving in verzuim.

16. De cliënt is – zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling – vanaf de vervaldatum van de factuur rente verschuldigd over hetgeen de Praktijk voor Injectables rechtsgeldig van hem te vorderen heeft. Deze rente wordt maandelijks over dit bedrag in rekening gebracht, te berekenen op basis van 1/12 van de euribor + 1% waarbij een deel van de maand wordt gehouden voor een volle maand.

17. Voor rekening van de cliënt komen voorts alle door het de Praktijk voor Injectables te maken kosten in verband met de invordering, zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijke. Zolang de Praktijk voor Injectables zich zelf met de invordering bezig is bedragen de buitengerechtelijke kosten, met een minimum van € 30,- 15% van de vordering. Indien de Praktijk voor Injectables derden voor de invordering inschakelt bedragen de buitengerechtelijke kosten 15% van de invordering. Ingeval van gerechtelijke interventie komen naast de buitengerechtelijke kosten tevens de geliquideerde proceskosten voor rekening van de cliënt. Voor zover de Praktijk voor Injectables gehouden is tot betaling van omzetbelasting over de invorderingskosten, worden vermelde invorderingskosten daarmee verhoogd.

18. De Praktijk voor Injectables behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor de behandeling te wijzigen. De nieuw tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking. Mocht op een behandeling een wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn geschiedt de prijsstelling overeenkomstig de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit of enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan.

19. Een beroep van de patiënt op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering van de patiënt door de Praktijk voor Injectables op goede gronden wordt bestreden.

20. De aansprakelijkheid van Praktijk voor Injectables, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Praktijk voor Injectables beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

21. Praktijk voor Injectables aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de klant lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade voor gemiste werkdagen en/of door het niet tijdig op de plaats van werkbestemming aankomen).

22. De cliënten is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzing van de consulenten ter bevordering van een goede uitvoering. Klachten over de verrichte werkzaamheden of de factuur dienen door de cliënt binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Praktijk voor Injectables. Een klacht, als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal Praktijk voor Injectables de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

23. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en Praktijk voor Injectables is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen cliënt en Praktijk voor Injectables, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Praktijk voor Injectables haar kantoor heeft.

november 2013

Ik ben erg tevreden met het verloop van de behandeling. De PlexR-behandeling was pijnlijker dan gedacht, maar de genezing ging sneller dan verwacht. Ik ben erg tevreden met het resultaat.

Sylvia

Goede service, goede bereikbaarheid en een zeer deskundige behandeling. Ik kom zeker voor volgende behandelingen naar dit adres.

Simone

Ik twijfelde over wel of geen behandeling. Na een consult was ik echter overtuigd en werd de drempel weggenomen. De rust en aandacht voor de patiënt geeft een geruststellend gevoel.

Marc

Goede professionele kliniek met duidelijke uitleg over de behandelingen. Prijzen voor behandelingen zijn goed. Goede service en makkelijk telefonisch te bereiken.

Rosa

Kwaliteit waar u op kunt vertrouwen